کمک هزینه های مالی

پرسشی در مورد کمک هزينه بیکاری رده ی نخست مزایای بیکاری دره دوم یا سایر مزایا دارید؟ پس درست مراجعه کرده اید!

در صفحات بعدی می توانید با خيال راحت درباره پشتیبانی؜ مالی خود، از ما آگاهی؜های دریافت نماييد!

کمک هزينه بیکاری رده ی نخست 

اگر شرایط زیر را داشته باشید، استحقاق دریافت کمک هزينه بیکاری رده ی نخست را دارا هستید:

تمامی اطلاعات و خدمات موجود است در https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden

کمک هزينه بیکاری رده ی دوم 

اگر برای زندگی نیاز به کمک دارید، می توانید برای دریافت کمک هزينه بیکاری رده ی دوم به “خانه جوانان” درخواست دهید. مزايای پايه شامل مزایایی برای تامین زندگی است که شامل نیازهای روزمره، نیازهای مازاد و همچنین نیاز به محل سكونت و گرمایش است.

عامل تعیین کننده این است که آیا شما قادر به اشتغال و درآمدزایی هستید و آیا نیاز به کمک دارید.

می توانید معنی این تعاریف و آگاهی؜های بیشتر را اینجا بیابید: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/voraussetzungen-einkommen-vermoegen

سایر مزایای نقدی